ارسال شعر


شرايط عمومي:

·         تكميل فرم تقاضاي شركت در کنگره جهت شركت در هر يك از بخش ها الزامي است.

·         آثاري كه در ديگر جشنواره ها، برگزيده شده اند پذيرفته نمي شود.

·         دبيرخانه کنگره مجاز است آثار انتخاب شده را در امور انتشاراتي، تبليغاتي و اطلاع رساني کنگره مورد استفاده قراردهد.

·         هر شركت كننده مجاز به شركت در تمامي بخش هاي مسابقات بدون هيچ محدوديتي به جهت شركت در رشته خاص مي باشد. محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي نيز وجود ندارد.

·         ارسال اثر به دبيرخانه به منزله قبول شرايط و مقررات آن است و تصميم گيري در مورد مسائل پيش بيني نشده به عهده (دبيرخانه کنگره) است.

·         ارائه­ي آثار در موضوع ويژه ي کنگره داراي اولويت است.

·         محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي وجود ندارد.

·         آثار نبايد قبلا در همايش و جشنواره اي ارائه شده باشد.

بخش شعر:

·         قالب شعر ارسالي به جشنواره آزاد است (قصيده غزل، شعر سپيد و حداقل دوبيتي..)

·         دبيرخانه کنگره توسط هيئت داوران تعدادي از آثار را انتخاب و از صاحب اثر جهت حضور و قرائت شعر دعوت به عمل خواهد آورد.

·         آثار برگزيده کنگره در كتاب مجموعه آثار کنگره به چاپ خواهد رسيد.

 

تایید و ادامه

 

Powered By 213.ir