شرايط عمومي


جهت شرکت در بخش‌های کنگره رعایت شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مربوط به هربخش الزامی است

شرايط عمومي:

· تكميل فرم تقاضاي شركت در کنگره جهت شركت در هر يك از بخش ها الزامي است.

· ارسال اثر به دبيرخانه به منزله قبول شرايط و مقررات آن است.

· دبیرخانه کنگره ارسال کننده را صاحب اثر تلقی می کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر (اثار) ارسالی حذف شده و عواقب آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.

· آثاري كه در ديگر جشنواره ها، برگزيده شده اند پذيرفته نمي شود(به جز بخش رسانه های مجازی).

· هر شركت كننده مجاز به شركت در تمامي بخش هاي مسابقات بدون هيچ محدوديتي به جهت شركت در رشته خاص مي باشد. محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي نيز وجود ندارد.

· کلیه متقاضیانی که آثارشان به بخش منتخب جشنواره راه یابد گواهی شرکت در کنگره دریافت خواهند نمود

· ارائه ي آثار در موضوع ويژه ي کنگره داراي اولويت است.

· جشنواره پيامبر اعظم (ص) در سطح ملي برگزار مي شود

· آثار بايد به زبان فارسي ارائه شود.

· دبيرخانه کنگره مجاز است آثار انتخاب شده را در امور انتشاراتي، تبليغاتي، تلویزیونی و اطلاع رساني کنگره مورد استفاده قراردهد.

· آثار برگزيده کنگره در كتاب مجموعه آثار کنگره به چاپ خواهد رسيد.

 

Powered By 213.ir